Integritetspolicy

Dina personuppgifter

På ASSA ABLOY är vi angelägna om att skydda dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn beskriver:

 • I anslutning till den här digitala tjänsten, de typer av personuppgifter vi samlar in från dig
 • Hur vi använder den informationen och varför
 • Vem vi delar den med och var
 • Hur länge vi lagrar den
 • Dina rättigheter, inklusive hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor om behandlingen av dina personuppgifter
 • Hur vi kan komma att göra ändringar i detta meddelande

ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB, org nr. 556004-9057 på adressen BOX 5087, 426 05 Västra Frölunda, Sverige är "personuppgiftsansvarig" och ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter vi samlar in

Vi samlar in och lagrar:

 • När du begär information från oss: ditt namn, din adress, e-postadress och/eller telefonnummer som du anger för att få information från oss
 • När du beställer från oss: dina kontakt- och leveransuppgifter liksom annan information som krävs för att verifiera och utföra beställningen. Detta omfattar också finansiell information som du skickar till oss
 • När du besöker våra digitala tjänster och webbplatser: ditt surfningsbeteende på webbplatsen, t.ex. besökta sidor och den tid du tillbringat på varje sida

Användning av dina personuppgifter

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vilken är den rättsliga grunden för sådan behandling?

För att tillhandahålla den information du begär.

Vi behöver använda dina personuppgifter på det här sättet för att kunna svara på din begäran, vilket är i vårt berättigade intresse.

För att upprätta och hantera ditt konto, till exempel genom att skicka dig påminnelser om lösenord eller meddelanden om ändringar i dina kontodetaljer.

Vi behöver använda personuppgifter på det här sättet för att förse dig med ett onlinekonto, vilket är i vårt berättigade intresse.

För att utföra din beställning när du har köpt något från den här digitala tjänsten, för att kontakta dig om försäljning och som en del av våra kundrelationsrutiner.

Vi behöver använda dina personuppgifter på det här sättet för att utföra våra kontraktsmässiga åtaganden när du har lagt en beställning på den här digitala tjänsten.

För att se till att dina betalningar är trygga och säkra och för att skydda säkerheten på vår webbplats.

Det är i vårt berättigade intresse att behandla personuppgifter för att se till att våra kunders betalningar är säkra, förhindra bedrägeri och skydda våra digitala tjänster från cyberattacker.

För att utföra statistisk analys av användningen av webbplatsen i syfte att bättre förstå hur den används och för att göra förbättringar.

Det är i vårt berättigade intresse att titta på den här informationen för att förstå hur vår webbplats används och för att administrera och förbättra den. Eftersom inga känsliga personuppgifter behandlas och behandlingen är begränsad, har vi kommit fram till att vårt berättigade intresse av att genomföra förbättringar och analys går före ditt integritetsintresse.

För att bättre förstå dina intressen och preferenser, för att förse dig med en upplevelse som är skräddarsydd i enlighet med dessa intressen och preferenser.

Det ligger i vårt berättigade intresse att titta på de preferenser vi får fram utifrån ditt surfningsbeteende och dina köp, så att vi kan personanpassa innehållet i enlighet med dina behov som kund, under förutsättning att det är i linje med din önskade marknadsföring.

För att uppfylla de rättsliga krav vi är föremål för, t.ex. krav på skatter eller finansiella rapporter.

Vi behöver använda dina personuppgifter på det här sättet för att uppfylla våra rättsliga åtaganden.

För att skicka dig information om relevanta lösningar, produkter och tjänster som kan vara av intresse, i enlighet med din önskade marknadsföring.

Vi skickar endast marknadsföringsmaterial där vi har ditt godkännande eller där vi har ett berättigat intresse av att hålla dig informerad.

Överföring av dina personuppgifter

Vi kan överföra dina personuppgifter för syften som anges ovan:

 • Till helägda dotterbolag inom ASSA ABLOY-koncernen för att utföra vad som anges ovan
 • Till tredje parter som tillhandahåller tjänster i anslutning till den här digitala tjänsten eller dess funktioner, men endast i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster. Till exempel: vår digitala marknadsföringsbyrå, vår hostingleverantör, våra kundsupportteam och utvecklarna av den här digitala tjänsten
 • När så krävs enligt lag
 • Till en köpare eller potentiell framtida köpare av vår verksamhet

Vissa mottagare kan finns i länder utanför EU/Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Eftersom dessa länder i vissa fall har ett lägre skydd än inom EU/EES, använder vi när vi överför personuppgifter till länder utanför EU/EES standardkontraktsklausuler godkända av EU-kommissionen, för att säkerställa ett tillräckligt skydd för dina personuppgifter. Dessa standardkontraktsklausuler hittar du via följande länk: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Vi vidtar åtgärder för att skydda alla personuppgifter som överförs till en tredje part, eller till andra länder, i enlighet med gällande dataskyddslagar och enligt ovan.

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla syftet för vilket uppgifterna har samlats in. Detta innebär att vi raderar dina personuppgifter när dessa uppgifter inte längre behövs för att behandla en begäran eller en beställning, eller för att administrera ditt konto, din önskade marknadsföring eller vår relation. Statistik som har anonymiserats kan sparas längre. 

Typ av uppgifter som lagras

How long is it stored?

Kontaktinformation som du tillhandahåller, till exempel namn, e-postadress, region/land och företagsnamn.

Raderas 12 månader efter att de blivit inaktiva eller efter att tre e-postmeddelanden har studsat tillbaka.

Dina svar på undersökningar du deltar i.

Raderas 12 månader efter avslutad undersökningsperiod. Aggregerade data som inte kan kopplas till en individ kan sparas längre.

Önskad marknadsföring, som att acceptera eller avböja att få information och nyhetsbrev via e-post.

För alltid, eftersom det är ett rättsligt krav att respektera dina preferenser.

Information som rör vår affärsrelation, till exempel information i beställningar eller offerter, krav du tillhandahåller till oss samt leveransinformation.

Under hela vår affärsrelation och 18 månader efter detta. Uppgifter kan lagras längre när vi är rättsligt förbundna att göra det.

Dina rättigheter

Med avseende på de personuppgifter vi har om dig har du rätt att:

 • Begära en kopia av dina personuppgifter från våra arkiv
 • Be oss att rätta eller radera dina personuppgifter (detta kan dock innebära att vi inte kan hantera förfrågningar eller beställningar, eller att ditt konto löper ut)
 • Be oss att sluta behandla dina personuppgifter (till exempel när det gäller användningen av uppgifterna för att förbättra vår webbplats), eller begränsa hur vi behandlar dem (till exempel om du anser att uppgifterna är felaktiga)
 • Begära att få ut de personuppgifter som används för att tillhandahålla den information du begärt, utföra en beställning eller administrera ditt konto eller vår relation i ett maskinläsbart format, vilka du har rätt att överföra till en annan personuppgiftsansvarig
 • När som helst återta ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte

Begäran att utöva dina rättigheter bör riktas till ASSA ABLOY Entrance Systems Sweden AB, org nr. 556004-9057 på adressen BOX 5087, 426 05 Västra Frölunda, Sverige eller privacy.se.entrance@assaabloy.com

Om du har ett klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att rapportera detta till Datainspektionen, på P.O. Box 8114, SE-104 20 Stockholm, Sverige eller till den tillsynsmyndighet där du lever eller arbetar om det är en annan.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då i enlighet med ändrade rättsliga, reglerande eller driftsmässiga krav. Vi meddelar användarna om sådana ändringar (inklusive när de träder i kraft). Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns tillgänglig på vår webbplats. 

Din fortsatta användning av den digitala tjänsten efter att sådana uppdateringar träder i kraft utgör ett godkännande av dessa ändringar. Om du inte godkänner eventuella uppdateringar av denna integritetspolicy, bör du sluta använda den digitala