Säkerhet vid lastkaj

Lastkajer tillhör vanligtvis de mest trafikerade områdena vid logistikföretag, lagerlokaler och produktionsanläggningar – och de mest riskfyllda.

Här rör sig ständigt större fordon, tyngre utrustning och människor, ofta i hög hastighet. Upphöjda, ojämna ytor samt höga bullernivåer, större laster och döda vinklar tillkommer i en miljö med redan hög risknivå.

Tyvärr är olyckor och skador vanliga. Skador genom fall, slag och att hamna i kläm, samt olyckor som orsakas av förtida fordonskörning och fordonskrypning kan ge långtgående konsekvenser för arbetstagare, produktivitet och tillhörande kostnader.

I de flesta fall är det endast efter att en allvarlig olycka har inträffat som åtgärder vidtas för att finna lösningar som gör lastkajen till en säkrare arbetsplats.